Hilversum staat er financieel goed voor ondanks oplopende schuld

Foto: Wilke Wittebrood

De schuld van Hilversum is opgelopen. Ondanks dat, staat de gemeente er financieel goed voor; het heeft de jaarrekening met een plus afgesloten.

Waar in de loop van 2018 nog rekening werd gehouden met een tekort van 4,0 miljoen, werd het jaar afgesloten met een positief resultaat van 3,1 miljoen. Dit komt deels doordat enkele plannen niet of niet volledig konden worden uitgevoerd. Het college stelt daarom voor om voor de volledig uitvoering van deze plannen 3,3 miljoen over te hevelen naar de begroting van 2019.

Schuld

De schuld van de gemeente is uitgekomen op 170,8 miljoen euro. Dit is 18,7 miljoen euro hoger dan in de begroting was geraamd, maar nog steeds ruim binnen de marges die de VNG hanteert. Het verschil wordt veroorzaakt door de aankoop van de gronden op Crailo voor 18,7 miljoen euro. Deze aangekochte gronden worden de komende jaren doorverkocht aan de GEM Crailo BV. Hierdoor zal de gemeenteschuld weer afnemen.

Eventuele risico’s

Maar: Hilversum staat er financieel goed voor. Het weerstandsvermogen dat zorgt dat eventuele risico’s kunnen worden opgevangen, is met 96,7 miljoen zelfs uitstekend. Het college kijkt dan ook tevreden terug op 2018.