Hilversum presenteert sluitende begroting voor 2020

Foto: Wilke Wittebrood

Het college van Hilversum presenteert een sluitende begroting voor 2020 onder de noemer ‘Bouwen aan Hilversum’.

In deze begroting investeert de gemeente 2,9 miljoen euro extra in het sociaal domein bovenop de gelden die al in de Kadernota stonden. Daarnaast investeert het college in 2020 1 miljoen euro extra in stedelijke ontwikkelingen en komt er extra capaciteit om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Sluitend

De begroting voor 2020 is sluitend ondanks dat het Rijk minder middelen ter beschikking heeft gesteld. Een doorkijk naar de komende jaren blijft daarmee spannend zolang de inzet van het Rijk ongewis blijft.

Schipperen

Karin Walters, wethouder van Financiën,: “Nu het Rijk minder financiële middelen aan gemeenten in het land biedt, maar meer taken bij ons neerlegt, is het schipperen om de begroting rond te krijgen. Omdat ook komende jaren weinig zekerheid is over het geld uit Den Haag, is het bovendien moeilijk om de begroting over de jaren heen stabiel in beeld te krijgen. We zijn daarom extra trots dat het ons is gelukt de begroting structureel sluitend te maken. Alleen in 2022 is er nog een incidenteel nadeel. De structurele lasten worden gedekt met structurele inkomsten. En dit terwijl de woonlasten op of onder de inflatie van 1,5 procent blijven waardoor Hilversummers stabiele woonlasten houden en er geen extra bezuinigingen nodig zijn.”

Meer mensen aan het werk

In de Kadernota is afgesproken om extra in te zetten op het Sociaal Domein: meer mensen aan het werk helpen, de schuldhulpverlening uitbreiden en extra medewerkers bij het Sociaal Plein. In deze begroting raamt de gemeente daarbovenop extra geld voor Jeugd (1,8 miljoen euro) en WMO/Zorg (1,1 miljoen euro). Er zijn twee belangrijke doelstellingen volgend jaar: meer mensen aan het werk helpen en meer ontmoeting en ondersteuning in de wijk organiseren. Zo krijgen mensen meer kansen om de regie op hun leven te herpakken en te houden.

Extra woningen

Er is een grote vraag naar woningen in Hilversum. Daarom investeert dit college in de bouw van duizend woningen, met de nadruk op het sociale en het middeldure huursegment. Deze woningen worden vooral in de projecten rond het stationsgebied, postcodegebied 1221 (Spoorzone) en Crailo gerealiseerd. Tegelijkertijd krijgt de bedrijvigheid een impuls met de ontwikkeling van het Arenapark. Voor de projectkosten op deze stedelijke ontwikkelingen begroot de gemeente 1 miljoen euro extra. Deze kosten worden gefinancierd uit de nieuw ingestelde reserve Stedelijke Ontwikkeling.

Duurzaam

Duurzaamheid begint bij minder energieverbruik. Daarom heeft dit college geld ter beschikking gesteld voor inwoners die hun woning willen isoleren. Daarnaast investeert het college in het opwekken van duurzame energie op bijvoorbeeld schoolgebouwen en bij Anna’s Hoeve.

Drukte op de weg

Hilversum is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en bezoeken. Dat is ook terug te zien in de drukte op de weg en de parkeerdruk. In deze begroting zijn extra middelen opgenomen om een nieuwe mobiliteitsvisie op te stellen, de stad meer toegankelijk te maken voor de fiets en de parkeergelegenheid te verbeteren.

Veiligheid

Een veilig Hilversum is een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Het college zet in op voldoende capaciteit binnen de organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. Specifiek voor ondermijnende criminaliteit investeert de gemeente in extra personele inzet.

Afhankelijk van het Rijk

Gemeenten zijn voor meer dan 60 procent van hun begroting afhankelijk van het Rijk. Tijdens Prinsjesdag presenteerde het Rijk haar nieuwe plannen voor komend jaar. De impact hiervan op Hilversum wordt momenteel doorgerekend. Daarnaast werkt het Rijk aan een nieuwe systematiek van gelden toekennen. De impact daarvan op onze begroting voor de komende jaren is pas begin volgend jaar in beeld wanneer de nieuwe werkwijze bekend gemaakt wordt. Het is denkbaar dat de Rijksplannen aanleiding zijn voor Hilversum om de begroting bij te sturen. In dat geval zal het college alsnog in het voorjaar bezuinigingsrichtingen voorleggen aan de raad.