Nieuwe coalitie gaat voor een duurzaam en levendig Hilversum

Foto: Gemeente Hilversum

Vrijdag 1 juni is het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Aan de slag; voor een buurtgerichte duurzaam veilig en levendig Hilversum’ gepresenteerd. Dit is de nieuwe coalitie.

De nieuwe coalitie bestaat uit Hart voor Hilversum, D66, VVD en Groen Links. Het college krijgt 7 wethouders (6,6 fte). In dit akkoord staan de plannen van het college voor de komende vier jaar.

Dit is het collegeakkoord in de woorden van de gemeente:

“Wij gaan vol energie aan de slag om Hilversum duurzamer, economisch sterker, veiliger, socialer en levendiger te maken met krachtige wijken en buurten. Hilversum is een stad met bijzondere kwaliteiten en een fijne woon-, leef- en werkklimaat. Binnen de nieuwe coalitie willen wij deze kwaliteiten behouden én bereiden we Hilversum voor op de toekomst.”

Duurzaamheid

Hilversum is groen en wordt de komende jaren nog groener. Letterlijk, omdat we extra bomen planten en speel- en ontmoetingsplaatsen groener maken. Verder beschermen wij het groene karakter en bouwen wij alleen nog maar binnenstedelijk. Ook zetten wij de komende jaren de schouders onder het verduurzamen van Hilversum. Dat doen wij samen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Onze duurzaamheidsambities liegen er niet om: in 2040 nemen wij afscheid van het aardgas, in 2050 is onze gemeente klimaatneutraal.

Samen met de buurt

In plaats van namens, gaan wij meer mét bewoners, maatschappelijke partners en bedrijven doen. Wij gaan voor sterke buurten en wijken met betrokken inwoners. Buurtgericht werken is hierbij het sleutelwoord. Wij luisteren naar wat bewoners willen en wat er nodig is in de wijk. Zo bepalen we de veiligheidsprioriteiten in overleg met de buurt, bijvoorbeeld door de inzet van extra BOA’s. Om buurt- en wijkgericht werken een flinke zet te geven, versterken wij de rol van de buurtcoördinator en gaat er een extra buurtcoördinator aan de slag.

Versterken economie en levendigheid

Historisch gezien zijn de mediabedrijven en organisaties en bedrijven in de gezondheidszorg belangrijk voor Hilversum. De inrichting, doorontwikkeling en uitstraling van de werklocaties Media Park, Arenapark en Monnikenberg hebben daarom onze prioriteit. Daarmee hangt samen dat we de bereikbaarheid verbeteren en verkeersproblemen aanpakken. Zo moet de verkeerssituatie bij de Kleine Spoorbomen anders en er komt er een oplossing voor het parkeren van fietsen bij het station en in het centrum. Wij zorgen verder voor passende woningen en goede voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs. Wij houden aandacht voor de ondernemers in het centrum en in de wijkwinkelcentra. Kortom; wij werken aan een sterk vestigingsklimaat met extra werkgelegenheid voor onze inwoners.

Samen aan de slag!

Naast bestaande ontwikkelingen zoals het stationsgebied en de aanleg van de HOV, komen er ook nieuwe ontwikkelingen op ons pad. De Omgevingswet en de fusie met Wijdemeren zijn daar twee voorbeelden van. De samenwerking met onze partners, staat hierin voorop. Tijdens deze samenwerkingen spreken wij vooraf goed af, wie welke rol heeft. Integraal en toekomstgericht werken zijn onze speerpunten. Met deze uitgangspunten gaan we samen aan de slag!

Collegeteam

 • Karin Walters, Hart voor Hilversum (1fte)
  ` Financiën, Vergunningverlening & Handhaving, ARHI (fusie), ICT, LHBTI
 •  Angelika Pelsink, Hart voor Hilversum (1fte)
  Buurten en Wijken (incl. inwonersparticipatie), Welzijn, Zorg, project Monnikenberg
 • Wimar Jaeger, D66 (1fte)
  Economie, Media (incl. mediawijsheid), Cultuur, Evenementen, Regio, Stationsplein,
  Mediapark, Kerkbrink
 • Floris Voorink, VVD (1 fte)
  Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Sport, Philipsterrein, Spoorzone, Circusterrein
 • Jan Kastje GroenLinks (1fte)
  Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Milieu, Wonen, Monumenten, Vergunninghouders en
  vluchtelingen, Zonnestraal
 • Annette Wolthers, D66 (0,8 fte)
  Werk en Inkomen, Onderwijs, Bereikbaarheid en Parkeren, P&O en Dienstverlening,
  Arenapark
 • Arno Scheepers, VVD (0,8 fte)
  Beheer Openbare ruimte en begraafplaatsen, Grondbeleid en Grexen, Vastgoed, Inkoop,
  Crailo, Stationsplein
 • Pieter Broertjes, Burgemeester (1 fte)
  Veiligheid en Openbare Orde en Crisisbeheersing, Bestuurlijke aangelegenheden,
  Burgerzaken en juridische zaken, Communicatie, Privacy, Egelshoek

De besluitvorming van het coalitieakkoord en de installatie van de wethouders vindt plaat op woensdag 6 juni, in de eerstkomende raadsvergadering.

Het volledige coalitieakkoord kunt u vinden op: www.hilversum.nl/collegevorming.